Protocol 2021-2022 ivm corona

17 februari 2022

Met ingang van 18 februari gelden er diverse coronaversoepelingen. Ook voor ons onderwijs. In onderstaand protocol vind je de coronamaatregelen om ervoor te zorgen dat alle gebruikers van onze gebouwen zich comfortabel voelen met de situatie. Protocol schooljaar 2020-2021

We houden uiteraard het nieuws omtrent corona nauwlettend in de gaten. Mocht blijken dat de RIVM-richtlijnen aangepast worden, dan worden alle betrokkenen daarover zo snel mogelijk geïnformeerd.
 

ALGEMENE RICHTLIJNEN

De volgende RIVM-maatregelen blijven onverkort van kracht:

 • We wassen onze handen meerdere keren per dag goed ten minste 20 seconden. Dit gebeurt in ieder geval voor de pauze, na de pauze en na toiletbezoek. 
 • We schudden geen handen.
 • We geven elkaar de ruimte (dringend advies om anderhalve meter afstand tot elkaar aan te houden)
 • We hoesten en niezen in onze elleboog.
 • We zorgen voor voldoende frisse lucht

 

Een personeelslid/leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis (en laat zich testen) bij:

 • Neusverkoudheid.
 • Hoesten.
 • Moeilijk ademen/benauwdheid.
 • Koorts boven 38°C.
 • Plotseling verlies van reuk of smaak.

 

Verder geldt dat een leerling of personeelslid thuisblijft indien dit vanuit het Bron- en Contactonderzoek (naar aanleiding van een coronabesmetting) van de GGD geadviseerd wordt.

Wanneer een personeelslid/leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt (koorts, neusverkoudheid, hoesten en/of moeilijk ademen/benauwdheid) gaat het personeelslid/de leerling naar huis.

Verder geldt:

 • Bij twijfels over de gezondheid van een leerling informeer je de coördinator en/of afdelingsleider. Hij/zij maakt een inschatting of een leerling op school kan blijven of niet.
 • Als een leerling om deze reden naar huis gaat, worden de ouders/verzorgers hierover geïnformeerd. Ook eventuele broer(s) of zus(sen) van de leerling die bij ons op school zitten, worden bij koorts en/of benauwdheidsklachten hierover geïnformeerd en naar huis gestuurd.
 • Een personeelslid/leerling die positief getest is op Covid-19 hoort van de GGD wat zij en de mensen om hem/haar heen moeten doen. 
 • Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Dit is de beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school. Bij langdurig thuisblijven van de leerling treden de reguliere processen rondom passend onderwijs in werking.
 • Leerlingen van wie gezinsleden/huisgenoten tot de risicogroep behoren, gaan naar school. Afwijkingen van dit uitgangspunt kunnen alleen na overleg met school. 

 

PREVENTIEF ZELFTESTEN

Er geldt een dringend advies voor leerlingen en medewerkers om twee keer per week een zelftest af te nemen. Natuurlijk blijft het gebruik van de zelftesten vrijwillig, maar wij vragen je met klem dit advies te volgen. Leerlingen en medewerkers kunnen op school zelftesten krijgen. Deze neemt hij (thuis) af op de volgende momenten:

 • zondagavond
 • woensdagavond
   

Bij een positieve testuitslag blijven medewerker en leerling thuis of gaan zij direct naar huis (indien de test op school is afgenomen). Zij maken een afspraak voor reguliere coronatest (bij de GGD).

Het is belangrijk dat we ons allemaal aan bovenstaande regels houden. Hiermee houden we de kans op de aanwezigheid van een (met COVID-19) besmet persoon in onze school zo klein mogelijk en minimaliseren daarmee het risico op een verdere verspreiding van het virus. Het draagt bij aan het concept dat er in principe op school uitsluitend gezonde mensen aanwezig zijn.

MONDKAPJE VERPLICHT (TOT 25 FEBRUARI 2022)

Het dragen van een mondkapje door leerlingen, medewerkers en bezoekers in beide gebouwen is verplicht. Iedereen zorgt zelf voor een mondkapje. Deze maatregel geldt tot 25 februari 2022.

De verplichting om een mondkapje te dragen geldt voor alle situaties in onze schoolgebouwen waar de anderhalve meter tussen leerling en medewerker niet te waarborgen is, zoals op gangen en in de aula. In klassikale lessituaties waarin leerlingen zitten, kan het mondkapje af. Verplaats je je door het lokaal, dan zet je je mondkapje weer op. Bij praktijk- en keuzevakken wordt ook in de klas waarbij geen anderhalve meter afstand kan worden gehouden, een mondkapje gedragen in de klas. Bij LO-lessen mag het mondkapje af.

In de pauze kan het mondkapje af tijdens het eten. Bij het verplaatsen binnen het gebouw is het mondkapje altijd verplicht op.

We doen een dringend beroep op jouw verantwoordelijkheidsgevoel voor het welzijn van iedereen binnen de school. 

We beseffen dat het dragen van een mondkapje als oncomfortabel ervaren kan worden. Er zijn leerlingen die om medische redenen geen mondkapje kunnen/mogen dragen. We verzoeken ouders van deze leerlingen dit te bespreken met de afdelingsleider om te kijken of een alternatief (bijv. een gezichtsmasker) mogelijk is. Als er bijzondere afspraken zijn gemaakt, dan ontvangt de leerling daar een bevestiging van om te kunnen tonen bij vragen. Een dergelijke regeling hebben we ook voor medewerkers.

We verwachten dat leerlingen zelf zorg dragen voor het mondkapje. Mocht bij binnenkomst op school blijken dat je geen mondkapje bij je hebt, dan sturen we je naar huis om er alsnog een te halen.

Bij het herhaaldelijk weigeren van het dragen van een mondkapje zijn wij genoodzaakt om de leerling naar huis te sturen. Wij beschouwen dit als ongeoorloofd verzuim en we zullen Bureau Leerplicht hiervan in kennis stellen. Voor de korte termijn kunnen leerlingen vanuit huis de lessen volgen, maar dit kan geen blijvende situatie zijn. De school neemt in deze gevallen contact op met jouw ouder(s)/verzorger(s).

We doen een dringend beroep op jouw verantwoordelijkheidsgevoel voor het welzijn van iedereen binnen de school.

TIPS VOOR HET GEBRUIK VAN EEN MONDKAPJE

 • Gebruik elke dag een nieuw exemplaar of gebruik een wasbaar mondkapje;
 • Raak het mondkapje niet constant aan;
 • Leen geen exemplaar van een vriend(in);
 • Laat het mooi aansluiten over je neus en mond zodat alles bedekt is;
 • Heb je gaten gespot? Neem een nieuw exemplaar. 

 

ONDERWIJS

We volgen de lessentabel die hoort bij het reguliere lesrooster. Alle leerlingen en medewerkers (met uitzondering van de personen die op basis van bovenstaande richtlijnen thuis moeten blijven) komen naar school.

In Magister is een nieuwe absentiecode aangemaakt. Voor absentie van leerlingen met corona, met corona gerelateerde klachten of met besmette gezinsleden gebruiken we deze code in Magister. Deze leerlingen kunnen vanuit huis gewoon doorwerken op grond van de weektaken of huiswerkopdrachten. 

ONLINE ONDERWIJS

Online onderwijs kunnen we alleen inzetten in geval van nood als een enkele klas gedurende enige tijd zonder les komt te zitten.

Leerlingen die thuis zitten vanwege corona kunnen vanuit huis doorwerken op grond van de weektaken of huiswerkopdracht (conform het coronaprotocol). Leerlingen kunnen een verzoek bij hun docent indienen om de les online te volgen. Dit is echter niet verplicht. Het is aan de docent om in te schatten of dit zinvol/haalbaar is. Ook kan worden afgesproken dat de leerling een deel van de les bijwoont (bijvoorbeeld alleen de instructie).

IN DE LES EN TIJDENS DE PAUZE

Er geldt geen verplichting om 1,5 meter afstand te houden tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en medewerkers, maar wij willen iedereen met klem vragen zich hier wel zo veel als mogelijk aan te houden.
 

 • Met striping op de grond in elk lokaal maken we inzichtelijk dat we afstand willen houden en bewaren tussen docent en leerlingen.
 • De conciërges plaatsen de eerste rij tafels en stoelen zo veel mogelijk naar achteren.
 • Docenten zijn als eerste in het lokaal (5 min voor aanvang) aanwezig.
 • Docenten zitten zo veel mogelijk in één lokaal (terwijl de leerlingen wisselen van lokaal).
 • Docenten die tussen twee lessen moeten wisselen (bijv. in verband met een tussenuur) doen dit voorafgaand aan de leerlingwissel.
 • Leerlingen gaan pas na de bel naar het (volgende) (en dus niet voor de bel uit).
 • Docenten houden de eerste rij indien mogelijk vrij.
 • Docenten werken vanaf een centrale plek voorin de klas.
 • Voor praktijkvakken is het afstand houden tussen leerling en docent niet altijd mogelijk, dus daar houden leerlingen en docenten zo veel als mogelijk anderhalve meter afstand. Dit is een door het RIVM toegestane maatregel. Bij praktijkvakken dragen zowel leerlingen als de medewerkers een mondkapje. Over specifieke situaties treden betrokken onderwijspersoneel en de schoolleiding met elkaar in overleg. 
 • Op school zijn diverse leerlingen die vallen in de zogenaamde risicocategorie. Voor deze leerlingen geldt dat zij, net als docenten, 5 minuten eerder de les mogen verlaten om zo voor de drukte uit het volgende leslokaal te bereiken. Leerlingen die dit willen, kunnen hiervoor zelf een verzoek indienen bij hun mentor. De mentor zal vervolgens de lesgevende docenten van deze leerling informeren. Dit betekent dus wel dat medewerkers deze leerlingen kunnen tegenkomen in de gang. Uiteraard geldt ook hier: houd 1,5 meter afstand van elkaar.

PERSOONLIJKE HYGIËNE

 • Bij binnenkomst in school én in het lokaal wassen leerlingen en medewerkers hun handen met desinfecterende handgel of hygiënedoekjes.
 • In elk lokaal zijn desinfectiedoekjes en desinfecterende handgel aanwezig, om handen te reinigen.
 • We vragen de medewerkers om veelvuldig ramen open te zetten om zo te zorgen voor een (verdere) verbetering van de ventilatie. 
 • Docenten en ander onderwijspersoneel nemen na binnenkomst hun eigen tafels af met water en zeep/allesreiniger (geen desinfectiemiddel) en herhalen dit bij het verlaten van het lokaal. Materialen die door meerdere personeelsleden worden gebruikt, worden met regelmaat schoongemaakt. Dit geldt ook voor werkplekken en gereedschappen in praktijklokalen.
 • In ieder lokaal zijn prullenbakken aanwezig en deze worden dagelijks geleegd.
 • We continueren de afspraken met het schoonmaakbedrijf voor het uitvoeren van extra schoonmaakrondes gedurende de dag. Hierbij ligt de nadruk op contactpunten en de toiletbediening, alsmede de materialen waarmee onderwijspersoneel in aanraking komt.
 • De telefoontas in het lokaal mag gebruikt worden. Wel drukken we jullie op het hart om op voldoende afstand te blijven van de docent als je bij binnenkomst jouw mobiel in de telefoontas doet.

OVERIGE THEMA’S

Lesuitval

Bij lesuitval als gevolg van een afwezige collega (niet door ziekte) vraagt de leidinggevende aan deze docent of de leerlingen zelfstandig kunnen werken of dat de docent vanuit huis lesgeeft en dat leerlingen in de klas op hun chromebook of via de beamer geprojecteerd les krijgen. Hier zal dan wel een toezichthouder bij aanwezig moeten zijn (onderwijsassistent/collega’s met invaluren). Leerlingen kunnen zelfstandig werken in de aula, op werkplekken in de school of thuis (indien het uitgevallen lesuur aan de rand van de dag valt).

Buitenschoolse activiteiten

We proberen (buitenschoolse) activiteiten, indien verantwoord en passend binnen de maatregelen, zo veel als mogelijk door te laten gaan.

Contact met ouders/externen

Ouders of externe relaties mogen naar school komen. Zij dienen hierbij wel de 1,5 meter in acht te nemen en een mondkapje te dragen.

Openbaar vervoer

Wij vragen leerlingen nog steeds om zo veel mogelijk met de fiets te komen. Het Openbaar Vervoer is volledig bruikbaar. Het inzetten van voldoende capaciteit is de verantwoordelijkheid van de regionale vervoerder. Leerlingen en medewerkers die gebruik maken van het openbaar vervoer dienen gebruik te maken van mondkapjes. 

Ventilatie

Een extern bureau heeft onderzocht of onze twee gebouwen voldoen aan de geldende eisen wat ventilatie betreft. De conclusie van dit bureau is dat we beide gebouwen in meer dan voldoende mate van verse, frisse lucht kunnen voorzien. Dat gebeurt deels door de mechanische ventilatie en deels door het openzetten van de ramen (natuurlijke ventilatie). Het advies blijft om zo veel mogelijk te ventileren. Dus: zet ramen en deuren - indien mogelijk -  open!

Contactpersoon t.a.v. coronamaatregelen

Vragen over het protocol en overige corona-gerelateerde zaken of technische vragen over ventilatie, kunnen gesteld worden aan directeur Bedrijfsvoering Bob Elemans.